Pháp Đàm tháng 12/2014 tại Sài gòn – bản thu âm

Mời các bạn truy cập:   http://www.mediafire.com/listen/nn5q445n1sq0l6b/0216-2015-01-06-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/y8r90y2w9m01hdg/0217-2015-01-07-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/13mlemivid66up6/0213-2015-01-05-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/b6ayqf91jd8gka1/0212-2015-01-05-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/6atobi3gl7drxda/0218-2015-01-07-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/m6uxxyeg18y6az4/0215-2015-01-06-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/ocoygp9s4vff093/0207-2015-01-02-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/whj21eoxm43ofwj/0205-2015-01-01-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/fctjta6jafe98lb/0211-2015-01-04-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/43ejmojfzth5u39/0209-2015-01-04-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/d1okjo6cx88eqfr/0206-2015-01-02-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/b579kl5cjipc329/0202-2014-12-31-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/14s3f5a15fpi0fu/0203-2014-12-31-pm.mp3 http://www.mediafire.com/listen/2knrx7tpf0dzlr1/0204-2015-01-01-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/3bi0ghg59bzcz3m/0200-2014-12-30-am.mp3 http://www.mediafire.com/listen/tucbeh69vv7jcsp/0201-2014-12-30-pm.mp3

Translate »