Khảo Cứu Pháp Chân Đế: Câu hỏi cho phần Phụ lục

Câu hỏi cho phần Phụ lục

  1. Liệu có phải tất cả các tâm không sinh kèm các nhân vô tham, vô sân và vô si đều là tâm bất thiện?
  2. Tâm bất tịnh hảo và tâm bất thiện khác nhau như thế nào?
  3. Có bao nhiêu tâm bất tịnh hảo? Đó là những tâm nào?
  4. Loại tâm nào đảm nhận chức năng xác định (votthapana)?
  5. Ngũ môn hướng tâm thuộc loại chủng loại nào?
  6. Khi âm thanh in dấu lên nhĩ căn, tâm đầu tiên kinh nghiệm âm thanh đó là tâm nào?
  7. Loại tâm nào sinh trước tiếu sinh tâm?
  8. Ý môn hướng tâm có phải là ý môn không?
  9. Ý môn hướng tâm có bao nhiêu chức năng? Nó sinh khởi qua bao nhiêu môn? Nó kinh nghiệm những đối tượng nào?

10. Pháp chân đế nào là nhân (hetu)?

11. Nhân (hetu)  thuộc uẩn nào?

12. Niết bàn là có nhân (hetu) hay không-là-nhân (na-hetu)? Nó là vô nhân (ahetuka) hay hữu nhân (sahetuka)?

13. Các pháp nào là không-là-nhân (na-hetu) và không phải là hành uẩn?

14. Bao nhiêu nhân (hetu) là hành uẩn?

15. Các pháp chân đế là nhân (hetu) thuộc uẩn nào?

16. Tâm siêu thế có phải là pháp vô vi không?

17. Thiện pháp thuộc uẩn nào?

18. Pháp vô ký (avyākata dhamma) thuộc uẩn nào?

19. Có uẩn nào không phải là pháp vô ký không?

20. Có pháp vô ký nào không phải là uẩn không?

21. Có pháp thiện nào không phải là uẩn không?

22. Tâm bất thiện sinh khởi tại cõi phạm thiên sắc giới thuộc về chủng loại nào?

23. Tâm sở thọ thuộc về cõi (bhūmi) nào?

24. Niết bàn có phải là thọ không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn

25. Những tâm sở nào không sinh kèm thọ tâm sở?

26. Cõi thức nào chỉ có một chủng loại (jāti)?

27. Cõi thức nào có hai chủng loại?

28. Cõi thức nào có ba chủng loại?

29. Có phải sắc phát khởi bởi tâm si căn sinh khởi bởi nhân duyên (hetu-paccaya) hay không?

30. Tâm sở si sinh kèm tâm si căn có phải là hữu nhân (sahetuka) hay không?

Leave a Reply

Translate »