Bức thư vipassana 11

Bức thư Vipassana 11 Hague, ngày 26 tháng mười, năm 1992 Các bạn đạo thân mến, Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Tập I, Thiên có kệ, Tương Ưng Chư Thiên, 3, Phẩm Kiếm) rằng có một vị

Continue reading

Bức thư vipassana 8

Bức thư vipassana 8 Thân gửi Robert Bạn đã biết rằng Bát chánh đạo mà Đức Phật dạy chính là con đường trung đạo. Đức Phật đã nói tại Isipatana (Vườn nai) với năm vị đại đệ tử rằng, hai con

Continue reading

Translate »