Bản ghi hình và ghi âm Pháp đàm với Achaan Sujin tại Sài Gòn và Đà Lạt – tháng 12/2017 và 1/2018

Xin chia sẻ với quý đạo hữu các bản ghi âm, ghi hình kỳ Pháp đàm với Achaan Sujin tại Sài Gòn và Đà lạt tháng 1/2018 vừa qua:

1) Bản ghi âm: https://archive.org/details/AchaanSujinDhammaTalk-1.2018

2) Bản ghi hình Pháp đàm tại Sài Gòn:

* Sáng 30/12/2017: https://www.youtube.com/watch?v=PppZeVlMrgg

* Chiều 30/12/2017: https://www.youtube.com/watch?v=CYYOn5udiS0   và    https://www.youtube.com/watch?v=WpZ5eE-L68U

* Sáng 31/12/2017: https://www.youtube.com/watch?v=98NOzU38XfI

* Chiều 31/12/2017: https://www.youtube.com/watch?v=YKIeRBRKrgo   và    https://www.youtube.com/watch?v=i8rPnj6PPvM

* Sáng 1/1/2018: https://www.youtube.com/watch?v=mr9Hj1baK_E

* Chiều 1/1/2018: https://www.youtube.com/watch?v=CPzet8wtx58   và   https://www.youtube.com/watch?v=F4RXSPocHK4

* Sáng 6/1/2018: https://www.youtube.com/watch?v=8soKtHub_VM

* Chiều 6/1/2018: https://www.youtube.com/watch?v=O30T9beua9o

* Sáng 7/1/2018: https://www.youtube.com/watch?v=7RtCxBlK-TY

* Chiều 7/1/2018: https://www.youtube.com/watch?v=9PfpAv_3dDA

Leave a Reply

Translate »